Environmental Sciences (MES) / MSc - Spec. D - Human-Environmental Systems (D)

Planning opleiding & specialisatie

Periode 1Periode 2Periode 3Periode 4Periode 5Periode 6
M1 -  Gemeenschappelijke vakkenCS ZSS06000
CS ZSS06200
RO ESA20806
RO YRM20306
RO INF22306
RO MAT14303
RO MAT23306
CS ENP35806
RO CPT22306
RO YRM20306
RO INF22306
RO INF34306
RO MAT20306
RO LAW22306
RO MAT22306
RO SOC33806
CS ZSS06000
CS ZSS06200
RO CPT24306
RO ESA20806
RO ELS21806
RO MAT22306
CS ENP35806
RO GRS35306
RO MAT20306
RO ELS31806
RO ELS31806
M1/2 -  Gemeenschappelijke vakkenRO CPT70824
RO CPT71324
RO CPT80824
RO CPT81324
RO ESA60312
RO YMC60300
RO YMC60809
RO CPT70824
RO CPT71324
RO CPT80824
RO CPT81324
RO ENP60312
RO YMC60300
RO YMC60809
RO CPT70824
RO CPT71324
RO CPT80824
RO CPT81324
RO YMC60300
RO YMC60809
RO CPT70824
RO CPT71324
RO CPT80824
RO CPT81324
RO YMC60809
RO CPT70824
RO CPT71324
RO CPT80824
RO CPT81324
RO YMC60300
RO YMC60809
RO CPT70824
RO CPT71324
RO CPT80824
RO CPT81324
RO ESA60312
RO YMC60300
RO YMC60809
M2 -  Gemeenschappelijke vakkenRO YWU60312
RO YWU60312
RO YWU60312
RO YWU60312
RO YWU60312
RO ELS32806
RO YWU60312
M1 - D Spec. D - Human-Environmental SystemsRO WSG33806
RO ESA22806
RO WSG35306
RO ENP37306
RO ESA31806
RO WSG34806
RO ESA31306
RO SDC35306
RO ESA22806
M1/2 - D Spec. D - Human-Environmental SystemsRO ESA70424
RO WSG70424
RO ESA70424
RO WSG70424
RO ESA70424
RO WSG70424
RO ESA70424
RO WSG70424
RO ESA70424
RO WSG70424
RO ESA70424
RO WSG70424
M2 - D Spec. D - Human-Environmental SystemsRO ESA80436
RO WSG80436
RO ESA80436
RO WSG80436
RO ESA80436
RO WSG80436
RO ESA80436
RO WSG80436
RO ESA80436
RO WSG80436
RO ESA80436
RO WSG80436

LegendaCS = Compulsory courses
RO = Restricted optionals