Food Technology (MFT) / MSc - Spec. D - Dairy Science and Technology (D)

Planning programme & specialization

Period 1Period 2Period 3Period 4Period 5Period 6
M1 -  Common subjectsCS FCH30306
CS ZSS06000
CS ZSS06100
CS ZSS06000
CS ZSS06100
CS FQD60312
M1/2 -  Common subjectsRO BCT70424
RO FCH70424
RO FHM70424
RO FPE70324
RO FPH70424
RO FQD70424
RO HNH73824
RO ORL70424
RO RSO70424
RO BCT70424
RO FCH70424
RO FHM70424
RO FPE70324
RO FPH70424
RO FQD70424
RO HNH73824
RO ORL70424
RO RSO70424
RO BCT70424
RO FCH70424
RO FHM70424
RO FPE70324
RO FPH70424
RO FQD70424
RO HNH73824
RO ORL70424
RO RSO70424
RO BCT70424
RO FCH70424
RO FHM70424
RO FPE70324
RO FPH70424
RO FQD70424
RO HNH73824
RO ORL70424
RO RSO70424
RO BCT70424
RO FCH70424
RO FHM70424
RO FPE70324
RO FPH70424
RO FQD70424
RO HNH73824
RO ORL70424
RO RSO70424
RO BCT70424
RO FCH70424
RO FHM70424
RO FPE70324
RO FPH70424
RO FQD70424
RO HNH73824
RO ORL70424
RO RSO70424
M1 - D Spec. D - Dairy Science and TechnologyCS FQD33306
RO FHM21806
RO FPH30306
RO FQD37806
RO LAW22806
CS FQD32306
RO FCH30806
RO FPE30806
RO FCH31306
RO FHM30806
RO FQD31306
M2 - D Spec. D - Dairy Science and TechnologyRO FCH80436
RO FHM80436
RO FPE80336
RO FPH80436
RO FQD80436
RO FCH80436
RO FHM80436
RO FPE80336
RO FPH80436
RO FQD80436
RO FCH80436
RO FHM80436
RO FPE80336
RO FPH80436
RO FQD80436
RO FCH80436
RO FHM80436
RO FPE80336
RO FPH80436
RO FQD80436
RO FCH80436
RO FHM80436
RO FPE80336
RO FPH80436
RO FQD80436
RO FCH80436
RO FHM80436
RO FPE80336
RO FPH80436
RO FQD80436

LegendaCS = Compulsory courses
RO = Restricted optionals